انتشار نوار تكان دهنده منتظری خطاب به كمیته مرگ بعد از 28 سال و ضرورت محاكمه سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت

دکمه بازگشت به بالا