اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلستان و بیش از ۱۵۰ نماینده از مجلس اعیان خواستار اقدامات عاجل ملل متحد برای حفاظت از اشرف شدند

دکمه بازگشت به بالا