تصویب قطعنامه محكومیت نقض سیستماتیك حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد

دکمه بازگشت به بالا