تصویب قطعنامه محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

دکمه بازگشت به بالا