تصویب61 امین قطعنامه محكومیت نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد

دکمه بازگشت به بالا