جوسازی و قدرتنمایی پوشالی و زمینه سازی رژیم آخوندی برای نقض توافقنامه ژنو

دکمه بازگشت به بالا