خبرگان آخوندی: خمینی به منتظری نوشت شما كشور را به لیبرالها و از کانال آنها به مجاهدین می‌سپارید

دکمه بازگشت به بالا