دستبند زدن و تشدید محاصره یکی از ساختمانهای اشرف توسط نیروهای عراقی

دکمه بازگشت به بالا