دولت عراق از تحویل پیكر یكی از ساكنان 5 ماه پس از درگذشت او و تحویل پیكر شهیدان چهارمین حمله موشكی پس از دو ماه و نیم خوداری می‌كند

دکمه بازگشت به بالا