كارشكنی مأموران عراقی در رفت و آمد بیماران به بیمارستان و جلوگیری از همراهی پرستاران و مترجمان آنها

دکمه بازگشت به بالا