مریم رجوی: قاضی نیسمان نه فقط شهید مردم آرژانتین، بلكه شهید صلح و بشریت و به طور خاص در ردیف شهیدان مردم و مقاومت ایران رو در روی فاشیسم دینی و تروریستی حاكم بر ایران است

دکمه بازگشت به بالا