مقاومت ایران سرکوب پناهجویان اردوگاه نائورو را محکوم می کند و دولت استرالیا را به احترام به حق مقدس پناهندگی و برسمیت شناختن حقوق آنان فرا می خواند

دکمه بازگشت به بالا