ممانعت نیروهای عراقی از ورود مواد تأسیساتی برای سرویس و نگهداری زیر ساخت های كمپ

دکمه بازگشت به بالا