نیروهای تحت امر مالکی از صدور جواز فوت و دفن برای مهدی فتحی و تحویل جنازه وی به اشرف خوداری می کنند

دکمه بازگشت به بالا