نیروهای تحت امر مالکی در صدد تخریب سیاج شمالی و زمینه سازی برای کشتار ساکنان هستند

دکمه بازگشت به بالا