نیروهای عراقی از ورود ۴کانتینر حاوی نیازهای اولیه به اشرف جلوگیری کردند

دکمه بازگشت به بالا