نیروهای عراقی در لیبرتی بدستور فالح فیاض از ورود خودروهای غذا، سوخت و تخلیه سپتك …. جلوگیری كردند

دکمه بازگشت به بالا