پیام‌های مسئول شورا

پاسخ به ولی فقیه ارتجاع مسعود رجوی ـ ۱۰ اسفند۱۳۸۷

خامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق، به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان «عملی شدن توافقها» شد.
 انگار که عراق تیول و ملک طلق ولایت ارتجاع است، «بهصورت جدی عملی شدن توافق دوجانبه در خصوص اخراج» مجاهدین را بستانکاری میکند و به گونه حکم حکومتی رژیم آخوندی، مقرر میکند: «این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم».

زیرا مجاهدین به گفته بزرگ عمامه داران ولایت، «مایه شر و فساد» هستند بهخصوص که اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروههای تروریستی خارج کرده است. اما در همین حال میگوید که دولتهای اروپا «حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیستند».

به فرمودة ولی فقیه ارتجاع: «نظامیان اشغالگر (هم) باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند زیرا هریک روزی که خروج آنها به تاخیر بیافتد به ضرر ملت عراق خواهد بود!». طفلک فرتوت فراموش کرده است که منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد  به روی خودش هم نمیآورد که مردم عراق در انتخابات اخیر در کربلا و بغداد و بصره و دیالی آنچنان به رژیم منفور آخوندی و عوامل و وابستگانش سیلی زدند که صورت آخوندهای حاکم در تهران و قم سرخ شد! مردم عراق در این سالیان با گوشت و پوست و استخوان مفهوم اشغال خزنده و پنهان را دریافته اند. اما آنچه بهطور مضاعف خامنه ای را زخمی و برآشفته کرده است، دانشجویانی هستند که در تهران به دفن استخوان و گورستان کردن دانشگاهها از یکسو و به «دانشگاه» شدن شکنجهگاه اوین در حاکمیت آخوندی از سوی دیگر معترضند. از این روست که دق دل خود را بی محابا بر روی مجاهدین خالی میکند و آنها را مایه و موجب «شر و فساد» میداند راست میگوید! الحق که مجاهدین در همه جا «شر و فساد» حکومت آخوندی را خوب برملا کردند. دست مریزاد. در آبان ۸۶ پس از نامگذاری نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران ارتجاع گفته بودیم:
 
«تبریک و آفرین بر آنها که در مجاهدتی بیهمتا، در مبارزهیی بغرنج و جانفرسا، در برابر تسلیحات کشتار جمعی و تروریسم افسار گسیختة فاشیسم مذهبی و در برابر اشغالگری خزنده و درندة آن در عراق، سینه سپر کردند و سد بستند. برملا کردند، به کرسی نشاندند و به ثبت دادند. با تحمل فشار و پرداخت بها و فدای بسیار، که پایداری پرشکوه پنج ساله در اشرف، نمونة آن است.

اگر مجاهدین و ارتش آزادی از۲۰سال پیش در کنار مرزهای میهن در خاک عراق صف نبسته بودند،
اگر شیرزنان و کوهمردان اشرف از ۵سال پیش عزم صبر و پایداری نکرده بودند،
اگر بیش از ۸۰سلسله افشاگری و روشنگری وقفه ناپذیر بین المللی در باره تسلیحات کشتار جمعی این رژیم نبود،
اگر شورای ملی مقاومت ایران، بهرغم همة فشارها، بر مواضع اصولی خود علیه استبداد مذهبی پای نمیفشرد،
اگر رئیس جمهور برگزیدة این شورا از ۴سال پیش، در شرایطی که احدی را یارای آن نبود، بر خطر دخالتها و جنایتهای رژیم آخوندی در عراق، فراتر از خطر اتمی انگشت نمیگذاشت،
اگر حدود ۳۷۰۰ فقره دخالت و جنایتهای این رژیم در عراق طی ۴سال گذشته برملا نمیشد (از لیست ۳۲هزار مزدور گرفته تا ۵۳ مؤسسه خیریه پوششی رژیم و از لیست ۸۳۳۱ عراقی که توسط نیروی قدس برای ترور شناسایی شده اند تا ۶۹۲ نفر از اعضای شبکههای ترور نیروی قدس و وزارت اطلاعات رژیم و لیست ۴۹۷ نمایندگی ولی فقیه در عراق و ۵۳ مقام ارشدی که رژیم ایران در دولت عراق کاشته است)،
بهراستی وضعیت چگونه بود؟
 
شیخکان سرکنگبین هستهیی را با عراق سر کشیده و لابد اکنون در شاخ آفریقا مستقر بودند و با بمب اتمی شاخ و شانه میکشیدند. مهمتر اینکه تسمههای ستمشیخی بر گردة مردم ایران محکم میشد و چشمانداز سرنگونی روشن نبود
.
خوشا مجاهدینی که تا امروز به عهدشان وفا کردهاند و بیسلاح بیشتر و بیشتر با این رژیم اهریمنی چنگ در چنگ شدند و جنگیدند.آری، اشرف ایستاد و جهانی به ایستادگی برخاست».

یک ماه پیش در گفتگو با قهرمانان اشرف به اطلاعشان رساندم که «ملایان حاکم، دولت عراق و فرستادگان آن به تهران را به شدت برای اقدامات جنایتکارانه علیه ساکنان اشرف تحت فشار قرار داده اند. ایمیلها و اسناد مربوطه قابل ارائه به هر دادگاه بی طرف بین المللی و کمیسیون حقیقت یاب ملل متحد در ژنو می باشد و شهود عینی درصورت نیاز آمادة شهادت دادن در دادگاه هستند».
 
«پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، رژیم زخم خوردة آخوندی بر اشرف چنگ انداخته تا کلان ضربه یی را که خورده است جبران کند و به تعادل بازگشت ناپذیر پیشین دست یابد. بستن اشرف، خواسته و دیکتة ارتجاع پلید آخوندی و از اساس غیرقانونی است.

رژیم آخوندی، اشرف را دینامیسم انزجار و مخالفت ۳میلیون شیعه و ۵میلیون و ۲۰۰هزار تن از مردم عراق با خودش می داند و گمان می کند با ممنوع کردن تردد شهروندان عراقی به اشرف، از خشم و انزجار مردم عراق در امان می ماند».
 
پس از انتخابات شورای استانها در عراق و شکست فاجعه بار برای رژیم آخوندی، ولایتی و متکی سراسیمه به بغداد شتافتند. وزیر خارجه آخوندها، طبق سناریوی مصوب از سوی ولی فقیه به مخاطبان خود گفت: «علت عمده این شکست این بود که مجاهدین خلق پشت نیروهای ملی و غیردینی قرارداشتند بنابراین از طرف جمهوری اسلامی دو نکته را تأکید میکنم:
 
اولاً، به این مجموعه (مجاهدین) نباید فرصت داده شود. آنها علت اصلی شکست فراکسیونهای اسلامی بودند. مجاهدین با جلسات و کنفرانسها و جمع کردن سنیها و بعثیها و تروریستها، آنها را آموزش و شستشوی مغزی دادند و به این نقطه رساندند. اگر با مجاهدین سازش شود، بیش از این هم خواهند کرد. ما وقتی در تهران نتایج اولیة انتخابات و شکست احزاب دینی را شنیدیم بسیار ناراحت شدیم و به کانال ارتباطی ابلاغ کردیم که باید این قرارگاه بهطور کامل بسته شود تا در انتخابات پارلمان آینده دچار این توطئه نشویم. به این مسأله بی نهایت باید اهمیت داده شود در غیراین صورت همین بلای انتخابات استانی در انتخابات پارلمانی هم تکرار میشود. ما در ایران بهزودی انتخابات ریاست جمهوری داریم. چند ماه بعداز آن عراق انتخابات پارلمانی دارد. اگر به مجاهدین تا آن زمان فرصت داده شود تأثیرات خود را خواهند گذاشت. لذا همین حالا این سرطان باید از تن عراق ریشه کن شود.
ثانیاً- درشرایطی که عراق از طرف آمریکا اشغال شده و ما هم درتهدید اشغال هستیم مذاکرات آینده ما با آمریکاییها یک نقطه ضعف جدی دارد و آن مجاهدین هستند. نقطه ضعف ما در مذاکرات آینده مجاهدین هستند و نقطه قوت آمریکاییها هم مجاهدین هستند بنابراین باید این برگ برنده را از قبل بسوزانیم. ما به آمریکاییها گفته ایم که خارج کردن مجاهدین از لیست برای ما به معنی اعلام جنگ آمریکا به ما میباشد و دموکراتها اهل جنگیدن نیستند و الان میخواهند به مسألة داخلی و مسأله اقتصادی بپردازند و بنابراین مطمئن باشید هیچوقت مجاهدین را از لیست خارج نمیکنند.
 دولت عراق باید به آمریکاییها بگوید ما با مجاهدین تا هر زمانی که شما آنها را در لیست دارید به عنوان تروریست برخورد میکنیم و همة روابط و ارتباطات آنها را قطع میکنیم».
 
خط کار رژیم آخوندی در استان دیالی عراق که در انتخابات شورای این استان ۸میلیون دلار هزینه کرد اما باز هم به سختی شکست خورد، بسیار قابل توجه است. عیناً قسمتهایی از یک سند موثق اطلاعاتی نیروی تروریستی قدس را میخوانم :

«برای این که در انتخابات آتی شوراهای شهرها و بخشها که قرار است در تابستان باشد، همین بلا تکرار نشود باید فکری کرد…
 افرادی هم هستند که به حکومت محلی وارد میشوند که نباید اجازه بدهیم. همة این مسائل نیاز به این دارد که از تجارب و پشتیبانی و امکانات جمهوری اسلامی حداکثر استفاده صورتگیرد تا طرحی را برای مقابله با این وضعیت مشخص بکنیم. آمار و ارقام بسیار تلخ است. آقای ولایتی هم در نجف نظرشان این بود که دیالی از دست رفت و نیاز به کار جدی دارد.
 
خطوط و چارهجویی ما بهشرح زیر است:
 
۱ـ تعیین مکانیزمی در هماهنگی با کمیساریا تا حدود ۲۰هزار خانوار به این استان کوچ داده شوند. اسامیشان در لیستهای کمیساریا (کمیساریای انتخابات) نیست و نتوانسته اند رأی بدهند و ما پافشاری میکنیم تا بتوانند رأی بدهند.

۲- البته استاندار آینده دیالی یقیناً سنی خواهد بود که به احتمال قوی یکی از اشرار است ولی ما تلاش میکنیم که ریاست شورای استان یا منصب مهم دیگری را برای شیعیان بگیریم. مهم این است که حداقل با یک منصب کلیدی بتوانیم با مردم در رابطه با انتخابات شوراهای شهرها و همچنین انتخابات پارلمانی آینده کار بکنیم.
 
۳- اقدام بعدی این است که با همراهی برخی برادران در دیالی در نجف و کربلا اقدام به آگاه سازی شخصیتهای مذهبی و روحانیون در رابطه با خسارتی که در دیالی متوجه شیعیان شده بنماییم. هدف این است که در شورای استانها تا مجلس نمایندگان اگر نمیتوانیم چیزی را که خواهان آن هستیم به تصویب برسانیم، حداقل جلوی چیزی راکه مخالفش هستیم بگیریم.

۴- ایجاد اختلاف بین احزاب عراقی که ممکن است به زیان جمهوری اسلامی با یکدیگر ائتلاف کنند. از این ائتلافات به هر قیمت باید جلوگیری شود. در حال حاضر جوانان و برادرانمان بهصورت کاملاً مخفی دارند روی به هم زدن و روی ایجاد اختلاف بین فراکسیون توافق و فراکسیون حوار، کار میکنند اعم از پخش شایعات، انجام برخی دستگیریها و ترویج اینکه این دستگیری تقصیر طرف مقابل بوده است.
 
۵-کار کردن روی پیشینه مذهبی تمام کاندیداها تا بتوان خطوطی را با نفرات مستعد باز کنیم و طرحها و پروژههای مشخصی از طرف مقابل را با اخلال مواجه بکنیم و در پشت پرده قول و قرارهایی را بگذاریم و حداقل بتوانیم جلوی پیشرفت طرحهایی را که بهنفعمان نیست بگیریم. حالا که پیروز نشدیم حداقل جلو ضرر را بگیریم. برخی افراد شرور را هم باید از طریق هیأت پاکسازی برکنار کرد.
 
۶- در اجرای طرحهایی که داریم، مشکل این است که شهروندان شیعه خوب همکاری نمیکنند و بسیار سرخورده هستند و می گویند چه فایده دارد کار کنیم که دوباره همانهایی سرکار بیایند که دیدیم چه کردند.
 
۷ـ متأسفانه برخلاف ایران، مردم در عراق حتی از اسمهای فراکسیونهای دینی زده شده اند. امروز در عراق کسانی دست بالا را پیدا میکنند که از جمهوری اسلامی فاصله می گیرند. سیاسیون اسلامی باید روشهای جدیدی را در پیش بگیرند. در ماه محرم در مذهبیترین منطقه شیعه نشین دیالی نظرسنجی انجام شد و تلویزیون الفرات در رتبة هجدهم قرار داشت. روزنامهها و مجلاتی را هم که میگویند پول آن را جمهوری اسلامی میدهد، دیگر استقبالی ندارد.
 
۸- اگر آمریکاییها زودتر از عراق بروند، فضا برای کار با جمهور ی اسلامی بیشتر میشود.
 
۹- اگر حساب منافقین رسیده شود طرفداران آنها حساب کار خودشان را خواهند کرد و باید برای این موضوع اولویت زیادی قائل شد».
 
اما اکنون این خامنه ای است که برای نخستین بار از طریق رسانه ها و شبکه رادیو و تلویزیون «خودی» آشکارا به یک توافق پنهان دو جانبه برای اخراج مجاهدین از عراق اعتراف میکند. به این ترتیب اثبات میشود که«اخراج مجاهدین از عراق و بستن اشرف»، خواسته و دیکته و دخالت و جنایت آخوند پسندی است که دیکتاتوری آخوندی برای آن دولت عراق را به آشکارترین و وقیحانه ترین صورت تحت فشار گذاشته است. 
در حالی که خامنه ای خودش تصریح میکند که کشورهای دیگر حاضر به پذیرفتن مجاهدین نیستند، اخراج از عراق، مفهومی جزکشتار یا تسلیم به رژیم آخوندها و زانو زدن در برابر فاشیسم دینی ندارد. تصادفی نیست که تلویزیون رژیم پس از یاوه گویی خامنه ای علیه مجاهدین سفیر رژیم در بغداد را به صحنه می آورد تا بگوید: «دولت عراق این را رسماً به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق را ترک کنند و اینها باید بروند به کشور ثالثی یا آن افراد نادم فریب خورده میتوانند به کشور خودشان بازگردند…».

از این رو گفته ایم و باز هم تکرار میکنیم که «بغایت استقبال می کنیم که عراق کشور قانون و دموکراسی و دارای حاکمیت بالاستقلال و به قول خودشان دارای سیادت- «ذات السیاده»- باشد. اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیرپا بگذارد، یعنی همان چیزهایی را نقض کند که جامعة بین المللی و دولت آمریکا و کاخ سفید و سفارت آمریکا و پارلمان اروپا و اکثریت پارلمانهای کشورهای اروپایی آن را در مورد حقوق ساکنان اشرف مورد تأکید قرار داده اند، آن وقت تا پای جان می ایستیم(۷بهمن). 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا