سال ۱۳۸۹

مریم رجوی نمایندگان پارلمان اروپا را به خاطر طرد وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران ستود

به دنبال حرکت اعتراضی نمایندگان پارلمان اروپا در طرد وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران, خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, این حرکت بیسابقه را ستود و به آنان به خاطر این اقدام شجاعانه و آزادیخواهانه تبریک گفت.

خانم رجوی حرکت اعتراضی امروز معاون پارلمان اروپا و شمار زیادی از اعضای پارلمان را, علیه رژیم آخوندی و وزیر خارجه جنایتکارش, همچنانکه حمایت آنها از قیام مردم ایران را, مبین تمایل عموم مردم اروپا برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران توصیف کرد. وی ابراز امیدواری کرد اتحادیه اروپا و دولتهای اروپایی به تبعیت از مردم و نمایندگان مردم اروپا سیاست مماشات را به دور افکنند, رژیم آخوندی را طرد و تحریم کنند و در کنار مقاومت مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر بایستند.
روز سه شنبه۱۱خردادماه, منوچهر متکی وزیرخارجه آخوندها در پارلمان اروپا، با تظاهرات اعتراضی گروه زیادی از نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان پارلمان درحالیکه در یک حرکت نمادین اعتراضی، عکسهای ندا، سمبل قیام مردم ایران را در دست داشتند, متکی و رژیمش را قاتل, تروریست و آدمکش توصیف کرده و گفتند مردم ایران شما را نمی خواهند و امیدوارند که هر چه سریعتر رژیم شما سرنگون شود. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲ خرداد ۱۳۸۹( ۲ ژوئن ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا