سال ۱۳۸۹

خانم رجوی: گزارش آژانس زنگ خطری برای جامعه جهانی است

تحریمهای همه جانبه اولین قدم ضروری و تغییر رژیم راه حل نهایی خلاصی از بنیادگرایان مسلح به بمب اتمی است.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی را, به عنوان زنگ خطری برای جامعه جهانی توصیف کرد که ضرورت یک سیاست قاطع بین المللی را دوچندان میکند. وی افزود: تحریمهای همه جانبه اولین قدم ضروری و تغییر رژیم راه حل نهایی خلاصی از بنیادگرایان مسلح به بمب اتمی است

گزارش نسبت به ابعاد نظامی پروژه های اتمی رژیم آخوندها, فعالیتهای هسته یی مخفی مرتبط با ساخت کلاهکهای هسته یی, نقض مستمر قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس ازجمله در تأسیسات قم, نظنز و اصفهان, درگیر بودن ارگانهای نظامی رژیم در پروژه های اتمی و پاسخ ندادن به سؤالات آژانس و اعمال محدودیت در انجام وظیفه آن, ابراز نگرانی می کند. 
همه پاراگرافهای نتیجه گیری گزارش, حاکی از ملتزم نبودن رژیم به تعهداتش و نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت است. علی اکبر صالحی, رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم و علی اصغر سلطانیه نماینده رژیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی, گزارش جدید آژانس را به نحو وقیحانه یی نشانگر «موفقیتها و دستاوردهای چشمگیر تکنولوژی هسته‌یی ایران آن هم در بالاترین سطح استانداردها» و معاهدات ان .پی .تی را «غیرقابل اجرا » خواندند. آنها بر «عدم تعهد» رژیم ایران نسبت به موارد قید شده در گزارش تأکید کردند.
خانم رجوی گفت: مقاومت از سالها پیش طرحهای شوم رژیم ایران برای دستیابی به بمب اتمی را فاش کرده بود, اما سیاست استمالت از ملایان, باعث شد تا بهجای تحریم و قاطعیت, سیاست امتیاز و جایزه دادن به رژیم در پیش گرفته شود و زمان و امکانات لازم برای تکمیل پروژه های اتمی در اختیار فاشسیم دینی حاکم قرار گیرد. بهنحوی که برنامه اتمی ملایان و چشم انداز دسترسی آنها به بمب اتمی اکنون به یک تهدید عاجل برای کل جامعه جهانی تبدیل شده است.
وی افزود: از آنجایی که رژیم قرون وسطایی و متزلزل آخوندها دستیابی به سلاح اتمی را لازمه بقای خود میداند, هر گز از این پروژه ها دست نخواهد کشید. بنابراین, راه حل نهایی خلاصی منطقه و جهان از کابوس بنیادگرایان مجهز به بمب اتمی, تغییر دموکراتیک در ایران به دست مردم و مقاومت است.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶شهریور۱۳۸۹(۷سپتامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا