کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان

به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا درباره اشرف, خانم مریم رجوی گفت:آمریکا باید دوباره حفاظت اشرف را بر عهده بگیرد.

به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا درباره اشرف, خانم مریم رجوی گفت:آمریکا باید دوباره حفاظت اشرف را بر عهده بگیرد. این لازمه پایبندی به تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، توافقنامه دو جانبه با ساکنان اشرف و ارزشهای اخلاقی است. برچسب تروریستی علیه مجاهدین و تحویل غیر قانونی حفاظت اشرف به نیروهای عراقی هردو به معنای مشارکت در سرکوب اپوزیسیون و سد کردن راه تغییر در ایران است.

صبح روز پنجشنبه ۴آذر, در اجلاس رسمی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام شد، قطعنامه شماره ۰۰۷۵ پارلمان درباره اشرف با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید. قطعنامه با اشاره به جنایتهای رژیم ایران و عوامل عراقیش علیه ساکنان اشرف و خانواده هایشان در ایران و با اشاره به توجیه این جنایتها با برچسب تروریستی آمریکا علیه مجاهدین، به بارونس اشتون فراخوان می دهد از دولت آمریکا بخواهد مانند اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کند و از سازمان ملل متحد بخواهد حفاظت فوری ساکنان اشرف را تأمین کند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تصویب این قطعنامه را نشان وجدان بیدار ۵۰۰میلیون مردم ۲۷کشور اروپایی توصیف کرد که بر نقض حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و مزدورانش در عراق و همچنین بر سیاستهای سازشکارانه دولتهای غربی با این رژیم برشوریده اند. این قطعنامه از حمایت چشمگیر و فزاینده مردم اروپا از مقاومت ایران و به ویژه مجاهدان ساکن اشرف خبر می دهد که امروز برای همه مردم ایران به مثابه الگوی امید و مقاومت تبدیل شده اند. اشرف به رغم توطئه های پی در پی رژیم آخوندی به یک مساله جهانی تبدیل شده است.
خانم رجوی تأکید کرد: بعد از این قطعنامه و همچنین قطعنامه۷۰۴ که توسط بیش از نیمی از اعضای کنگره و قطعنامه۱۴۳۱ که توسط ۱۱۰تن از نمایندگان کنگره آمریکا ارائه شده است، هیچ تردیدی باقی نمی ماند که آمریکا می بایست حفاظت ساکنان اشرف را دوباره بر عهده گرفته و سازمان ملل در اشرف مستقر شود. این لازمه پایبندی آمریکا به تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، توافقنامه دو جانبه با ساکنان اشرف و ارزشهای اخلاقی و معیارهای سیاسی است.
وی افزود: با تصویب قطعنامه۰۰۷۵ پارلمان اروپا، پس از قطعنامه۱۴۳۱ کنگره آمریکا و همچنین پس از صدور حکم دادگاه استیناف واشینگتن مبنی بر غیر قانونی بودن نگاه داشتن سازمان مجاهدین در لیست تروریستی، وزارتخارجه آمریکا در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است، تبعیت از عدالت و قانون و خواست اکثریت نمایندگان مردم آمریکا و اروپا یا ادامه خودسری و امتیاز دادن به فاشیسم دینی حاکم بر ایران از جیب مردم و مقاومت ایران و به خصوص ساکنان اشرف. 
خانم رجوی افزود: برچسب ناروای تروریسم به مجاهدین، در ۱۳سال گذشته یک اشتباه خسارت بار استراتژیک آمریکا و بزرگترین کمک به ماندگاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران بوده است. در فقدان این نامگذاری ظالمانه بدون تردید امروز صحنه سیاسی منطقه به گونه یی دیگر بود و رژیم ایران نمی توانست صلح و آرامش در جهان را به بازی بگیرد و به جنگ و خونریزی در منطقه دامن بزند. 
محاصره ظالمانه ۳۴۰۰تن از ساکنان اشرف, محدودیت در تأمین نیازهای اولیه آنان, ممانعت از رسیدگیهای پزشکی به بیماران که شماری از آنان را در شرایط بسیار وخیمی قرار داده است, با این برچسب ننگین توجیه می شود. شمار زیادی از آزادیخواهان ایرانی به خاطر این لیست اعدام شده و هم اکنون بسیاری از زندانیان صرفأ به جرم ارتباط با مجاهدین یا هواداری از آنها به اعدام یا حبسهای سنگین محکوم شده اند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت. نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی آن روی سکه تحویل غیر قانونی حفاظت ساکنان اشرف از سوی نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی است. هر دو به منزله مشارکت در سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک رژیم آخوندی و سد کردن راه تغییر دموکراتیک در ایران است. تغییری که تنها به دست مردم و مقاومت ایران امکانپذیر است. ضروری‌ترین وجه تغییر در سیاست آمریکا حذف این نام‌گذاری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴آذر۱۳۸۹(۲۵نوامبر۱۰۲۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا