سال ۱۳۸۹

اسید پاشیدن به صورت نویسنده افغانی, وحشیگری بی حد و حصر رژیم آخوندی

اسید پاشیدن به صورت یک نویسنده و خبرنگار افغانی، همچنانکه اعدام شمار زیادی از شهروندان ستمدیده افغانی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران، که تظاهرات اعتراضی و گسترده مردم افغانستان را بر انگیخته است نشان وحشیگری بی حد و حصر رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران است.

رژیمی که حتی آزادی بیان و افشای جنایتهایش در یک کشور دیگر را نیز تحمل نمی کند. 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ترور و اعدام و جنایت و شقاوت هیچ مرزی نمی شناسد و اثر انگشت آن در همه منطقه، از ترور جنایتکارانه رفیق حریری نخست وزیر لبنان، تا انفجار و ترور و کشتار مردم بیگناه در عراق، توطئه و تروریسم در یمن و اعدام و تعرض به شهروندان افغانستان به چشم می خورد. 
خانم رجوی جامعه جهانی را به محکوم کردن جنایتهای این رژیم، چه در ایران و چه در خارج از مرزهای آن فراخواند و گفت: جهان، به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل یک آزمایش بزرگ قرار دارند، ادامه سکوت و بی عملی در مقابل این فاشیسم خونریز مذهبی و یا پاسخ دادن به مسئولیتی که منشور ملل متحد، کنوانسیونها و مقررات بین المللی در مقابله با چنین رژیمی برای آنها مشخص کرده است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳بهمن۱۳۸۹(۲۳ژانویه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا