سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۹۵

تأسیس یک ایستگاه جدید شکنجه روانی و افزایش بلندگوها به ۲۸۰

 عوامل اطلاعات آخوندی، با کمک نیروهای مسلح عراقی، روز سه شنبه ۱۳اردیبهشت یک ایستگاه جدید شکنجه روانی در قسمت اشغال شده اشرف، در شمال خیابان اصلی اشرف (خیابان۱۰۰)، تأسیس کردند و با نصب ۴۰بلندگوی جدید، شمار بلندگوها به ۲۸۰دستگاه رسید.

به این ترتیب بخشی از اشرف که در حمله وحشیانه ۱۹فروردین نیروهای تحت امر مالکی به بهانه مجعول زمینهای کشاورزی اهالی اشغال شده بود،

به جولانگاه عوامل وزارت اطلاعات و محلی برای گسترش شکنجه روانی مجاهدان تبدیل شده است. این شکنجه روانی که از ۱۵ماه پیش آغاز شده و در اضلاع غربی، جنوبی و شرقی جریان داشت، از روز سه شنبه به شمال اشرف نیز گسترش یافته است.

نیروهای عراقی روز ۱۱ اردیبهشت یکی از برجهای حفاظتی شمالی اشرف را از بیرون اشرف به منطقه اشغال شده منتقل کردند و آن را در اختیار مزدوران اطلاعات آخوندی قرار دادند و از روز گذشته ۴۰بلندگو بر پایه های این برج نصب کرده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴اردیبهشت ۱۳۹۰ (۴ مه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا