دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

شرکت ۳۰ تن از منتخبان مردم در مراسم سال نو با حضور مریم رجوی

لاگازت: شهرداران به حمایت از ایرانیان بر می خیزند. هفته نامة فرانسوی لاگازت مینویسد: گزارش از اور سوراواز -شهرداران به حمایت از ایرانیان  بر میخیزند
در مراسمی که به مناسبت سال نومیلادی در روز ۸ ژانویه در اور سوراوآز برگزارشد، تعداد زیادی از شهرداران شهرهای استان والدواز شرکت کردند.

دراین مراسم بیانیه یی که توسط ۵۵۰۰ شهردار فرانسوی در حمایت از اشرف به امضا رسیده بود، به مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران، تقدیم شد.
 همة حضار بر ضرورت حمایت از مقاومت ایران و حفاظت از ۳۴۰۰پناهندة ایرانی در کمپ اشرف در عراق تاکید کردند. 

شهرداران حاضر در جلسه همچنین حمایت خود را از پیشنهاد مریم رجوی ابراز برای برگزاری یک کنفرانس بینالمللی در پاریس یا بروکسل و یا ژنو، به ریاست نمایندة ویژة دبیرکل سازمان ملل متحد، برای حل مسأله اشرف،  اعلام کردند.
 موریس بوسکاور، شهردار شهر تاورنی و رئیس کمیتة شهرداران برای دفاع از اشرف، اعلام کرد: «شرایط جابجایی غیرقابل قبول و مواضع دولت عراق فریبکارانه هستند».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا