سال ۱۳۹۴

اعدام مخفیانه 12زندانی در شیراز و مشهد در یكروز

رژیم ضدبشری آخوندی 12زندانی را در روز پنجشنبه 6فروردین به طور مخفیانه در شیراز و مشهد به دار آویخت.

پنج تن از زندانیان در یك جنایت به طور جمعی در مشهد اعدام شدند. شش تن دیگر به طور جمعی در زندان پیرنیای شیراز و یک زندانی دیگر در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شدند.

 دژخیمان برای ارعاب و اعمال فشار و شكنجه بیشتر،  هفت زندانی اعدام شده در شیراز را از دو روز قبل از نوروز به سلولهای انفرادی منتقل كرده بودند تا آنها لحظات تحویل سال را در انتظار مرگ سپری كنند.

فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران تا كنون از انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به این زندانیان خودداری كرده است.

این اعدامها صرفأ نمونه كوچكی از سركوب سراسری به ویژه اعدامهای فزاینده یی است كه در دوران آخوند روحانی، رئیس جمهور رژیم آخوندی صورت گرفته است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در روز 5فروردین از 1000اعدام در 15ماه اخیر خبر داد. وی پیش از آن، ضمن اشاره به افزایش اعدامها و وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به تحت الشعاع قرار گرفتن نقض حقوق بشر در ایران به دلیل مذاكرات اتمی هشدار داده بود. احمد شهید تصریح كرد از زمان روی كار آمدن آخوند حسن روحانی در سال 2013 وضعیت كلی حقوق بشر در ایران بدتر شده است (خبرگزاری فرانسه- 931225).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

8فروردین 1394 (28 مارس 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا