سال ۱۳۹۴

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای 27 و 28 خرداد با حضور رئیس‌جمهور برگزیدة شورا برگزار شد. خانم رجوی در سخنان افتتاحیة خود، ضمن خیرمقدم به اعضای شورا و هم چنین شماری از هموطنان و نمایندگان جوامع ایرانی و همپیمانان شورای ملی مقاومت، كه به عنوان ناظر در اجلاس شركت داشتند، به اعضای شورا در لیبرتی،كه نتوانسته بودند در اجلاس حضور یابند،

درود فرستاد و با اشاره به نزدیك شدن سالگرد قیام ملی 30تیر در حمایت از مصدق بزرگ و سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، گفت: پایداری سی وچهارساله و درخشان شورا در تاریكترین ادوار تاریخ ایران، اكنون، در شرایط بسیار حساس ایران و منطقه وجهان، آن را به یك راه حل واقعی و یك سرمایة بی بدیل برای رهایی میهن تبدیل كرده است.

خانم رجوی خاطرنشان كرد: در این روزها كه رژیم ولایت فقیه، در اثر مقاومت مردم ایران و در اثر شكست استراتژی اتمی و سیاست صدور ارتجاع و تروریزم، در یك بحران عمیق گرفتار شده، صحت مواضع شورای ملی مقاومت، روشن تر از همیشه، ثابت شده است.

اجلاس شورا در بحثهای پیش از دستور، برگزاری موفق گردهمایی سالانة مقاومت درپاریس در روز 23خرداد را ،كه بازتابهای سیاسی و رسانه یی آن مرزهای بی‌سابقه و جدیدی را درنوردید، به دست‌اندركاران و شركت كنندگان و به همة یاران مقاومت و هموطنانی كه این اجتماع عظیم را برپا كردند، تبریك گفت.

 اعضای شورا در سخنرانیهای خود، این گردهمایی و همبستگی و حضور بیش از 600 تن از شخصیتها و قانونگذاران و شهرداران و منتخبان مردم 70كشور از 5قارة جهان را نمایش خیره كنندة دیگری از اقتدار ملی و اعتبار بین المللی و اصالت و استحكام جنبش مقاومت به‌عنوان یگانه آلترناتیو دموكراتیك ومردم گرا در برابر استبداد منفور و مطرود  ولایت فقیه، دانستند و خاطرنشان كردند كه درشرایطی كه جامعة جهانی در انتهای ماراتون مذاكرات اتمی با رژیم آخوندها به بن بست رسیده و درحالی كه بحران سازیهای این رژیم تمام منطقه را تهدید می‌كند، مقاومت ایران در گردهمایی بزرگ خود، تنها راه حل كارساز را به جهان عرضه كرد كه همانا ضرورت و حتمیت تغییر رژیم فاشیسم دینی حاكم بر ایران است. بیان این خواست به حق در سلسله سخنرانیها و بیانیه های مهمی كه در گردهمایی بزرگ عنوان شدند، موج می زد و جایی برای هیچگونه شك و تردید باقی نمی گذاشت؛ راه حلی كه نه فقط مبشر سعادت مردم ایران، بلكه كلید صلح و آرامش در این منطقه از جهان است و به همین خاطر طیف شگفت انگیزی از گرایشهای متنوع سیاسی از نقاط مختلف جهان، به ویژه از خاورمیانه و كشورهای عربی، حول آن به اتفاق نظر رسیدند.

اجلاس شورا در دستور كار خود، مذاكرات جاری اتمی رژیم با كشورهای 1+5 را به طور مبسوط مورد بحث قرارداد. خامنه ای از دوسال پیش به دنبال شكست خود در مهندسی نمایش انتخابات ریاست جمهوری و تحت فشار شدید تحریمها، به این روند تن داد ؛ مذاكراتی كه اكنون به صورت یك چالش حاد، هم در روابط درونی حاكمیت و هم در ارتباط با جامعه بین المللی، گریبانگیر رژیم شده است.

شورا نتیجه گیری كرد كه در مذاكرات دوساله بازهم ثابت شدكه هرگونه گفتگو و تعامل با رژیمی كه برنامة دستیابی به بمب اتمی را برای بقای نظام ولایت فقیه ضروری تلقی می كند، آب در هاون كوبیدن است؛ به ویژه از آن رو كه تن دادن رژیم به مذاكرات و محدودیتهای تحمیلی در توافقات ژنو و لوزان ، نه از سر سازگاری با خواستهای بین المللی، بلكه دراثر افشاگریهای مقاومت ایران و تنگتر شدن حلقه تحریمها و اعتراض و انزجار اجتماعی  از این برنامة شوم بوده است. ازهمین رو، مقاومت ایران ضمن استقبال از عقب نشینی تحمیلی این رژیم، پیوسته نسبت به فریب و تقلب آن نیز هشدار داده و تأكید كرده است كه در هرگونه توافق احتمالی، اعمال قطعنامه های مصوب شورای امنیت و راستی آزمایی و بازرسیهای كامل در «هرزمان ، هرمكان»، ضروری است. در عین حال، بدیهی است كه خواست مردم و مقاومت ایران، برچیدن تمامی برنامه و بساط اتمی و محاكمة سران جنایتكار این رژیم ، بوده وهست.

اجلاس شورا هم چنین سیاست صدور بحران و تروریسم رژیم را كه به طورخاص توسط خامنه ای و دربار ولایت فقیه پیگیری و تأمین مالی می‌شود، مورد بحث قرار داد و در ارزیابی مشخص از وضعیت كنونی نتیجه گیری كرد كه رژیم در این پایة  استراتژیك «حفظ نظام» نیز به سبب سلسله یی از تحولات مانند سقوط مهره گوش به فرمانی چون مالكی درعراق، پیشرویهای رزمندگان سوری و چرخش تعادل قوا علیه بشار اسد درسوریه و به ویژه شكل گیری ائتلاف بی سابقه نظامی وسیاسی كشورهای عربی در برابر مداخلات رژیم در یمن، با شكست و بحرانی بی سابقه و بی علاج روبه روست.

در اجلاس دو روزة شورا، كمیسیونها در مورد موضوعات مختلف گزارش دادند و دربحثهای مربوط به مداخلات رژیم درمنطقه و نیز دربارة برنامة اتمی رژیم، اعضای شورا ضمن قدردانی از تلاشهای ذیقیمت و روشنگریهای پُر اهمیت كمیسیون امنیت و ضدتروریسم و كمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیك، سیاستها و روشنگریهای مقاومت دراین رابطه را نه تنها پیشبرد كارزار سرنگونی استبداد شوم مذهبی و رهایی مردم ایران، بلكه خدمتی بزرگ به صلح منطقه وجهان توصیف كردند.

در بحثهای سیاسی اجلاس شورا، شكست كامل دعاوی اعتدال و میانه روی در رژیم آخوندی و رسوایی همة دلالان خارجی و عوامل داخلی آن كه مأموریت ثابت بزك كردن چهرة رژیم و لجن پراكنی به مقاومت برای سرنگونی رژیم را برعهده دارند- مورد بررسی قرار گرفت. اجلاس براین واقعیت روشن انگشت تأكید گذاشت كه دوسال بعد از روی كار آمدن شیخ حسن روحانی، اعتدال ادعایی او حاصلی جز اعدامهای فزاینده و اجرای مجازاتهای قرون وسطایی و تبهكاریهای هولناك و غیر قابل مهار اقتصادی و گسترش فقر وبیكاری نداشته است. دراین خصوص، شورای ملی مقاومت ایران، سكوت شرم آور دولتهای طرف گفتگوی رژیم آخوندی درقبال موج اعدامهای وحشیانه خامنه ای را، كه هدفش ارعاب مردم و مهار وضعیت انفجاری جامعه است، به شدت تقبیح و محكوم كرد.

اجلاس شورا در بررسی وضعیت لیبرتی، ضمن تجلیل از ایستادگی و استقامت رزمندگان قهرمان آزادی، استمرار محاصرة ضد انسانی و توطئه های حكومت اخوندی را بررسی و خاطرنشان كرد كه رژیم ولایت فقیه به موازات فرو رفتن دركام بحرانهای زهرآگین، اقدامات رذیلانه و زمینه سازیهای جنایتكارانه را علیه مقاومت سازمانیافته و نیرویی كه آن را تهدید اصلی موجودیت خود می داند، افزایش می دهد .

درهمین راستا، پاسدار دانایی فر ازمهره های نیروی تروریستی قدس و سفیر خامنه ای در بغداد، با همدستی عوامل رژیم در میان نیروهای عراقی و كمیتة سركوب اشرفیها، به اعزام شكنجه گران  وزارت اطلاعات به لیبرتی مبادرت كرده و درصدد پهن كردن مجدد بساط شكنجة روانی علیه رزمندگان اشرفی برای نیات شوم و جنایتكارانه است.

شورا ضمن یاد آوری تعهدات مكتوب آمریكا و ملل متحد درخصوص تضمین حفاظت و سلامت ساكنان لیبرتی و نظارت بر وضعیت بطور مستمر، به دولت عراق، به مقامات ذیربط ایالات متحده در واشینگتن و سفارت آمریكا در بغداد، به ملل متحد، یونامی وكمیساریای عالی پناهندگان، دراین خصوص هشدار داد و تاكید كرد این اقدامات مجرمانه باید با جدیت و فوریت محكوم و متوقف شود.

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت با توجه به تهدیدات واضح امنیتی و نقض عهدهای مكرر پیشین در مورد امنیت و سلامت اشرفی ها، بار دیگر بر لزوم بازگرداندن سلاحهای حفاظت شخصی آنها -كه به ازای تأمین حفاظت از آنها گرفته شده است – تاكید كرد.

 

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

31خرداد1394

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا