کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان

كمیسیون‌‌‌‌‌ مذاهب و آزادی ادیان: موج جنایات پلید داعش در پاریس، چه باید كرد؟

پژواك سلسله جنایتهای داعش در جمعه شب 13نوامبر در پاریس، جهان را تكان داده و موجی از همدردی با قربانیان، با فرانسه و با خانواده های داغدار توسط مهمترین رهبران سیاسی و فكری جهان را برانگیخت. از جمله پیام عمیق خانم مریم رجوی، رئیس جمهوری برگزیدة مقاومت ایران، كه این جنایتهای سیاه و بشرستیز داعش را محكوم كرده و به خصوص مشخص كردند كه این تبهكاری و تبهكاران تا كجا از اسلام و ارزشهای اساسی آزادی، رهایی، صلح و بشردوستی در این دیانت مبین، بیگانه است.

در این میان، از نگاه ناظران پنهان نمانده است كه برخی همدردیهای ریاكارانه با قربانیان این فجایع، چقدر همدست تبهكاران داعشی است و با انگیزة ترویج این قبیل جنایتها، كوشش دارد تا تمامی این فجایع خونین را در اساس به پای خود قربانیان، در اینجا رهبران فرانسه، بنویسد. در این زمینه، اظهارات تعدادی از سران رژیم ملاهای حاكم بر ایران، یادآور همان روشی است كه  بنیادگرایان تبهکار، طی چهار دهه حاکمیت خود بر ایران، اعمال کرده اند و همواره جنایتهای خود را به پای قربانیان و به خصوص فرزندان مقاوم مرز و بوم ایران نوشته اند (نگاه كنید به اطلاعیة دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران، تحت عنوان «ابراز خوشحالی رذیلانه رژیم آخوندی از فاجعه تروریستی پاریس…» به تاریخ 14نوامبر2015).

بسی امیدبخش است كه رهبران فرانسه و مهمترین رهبران سیاسی و فكری جهان بر عزم خویش به مبارزه با عاملان و ریشه های این جنایت تا به آخر، تأكید كرده اند. در این زمینه، به نوبة خود لازم می دانیم به موارد زیر تأكید كنیم:

1-         مقدمترین و فوری ترین اهداف این سلسله جنایتها و عموم تبهكاریهای داعش و بنیادگرایان مشابه، در این دو امر خلاصه می شود كه باید راهنمای عمل مبارزه و مقابله جویی با این جنایتكاران در نظر گرفته شوند. این دو هدف شوم عبارتند از: مرعوب كردن جهان و جهانیان كه گویا با موج مقاومت ناپذیری از وحشیان خونریز مواجهند كه نمی‌توان و نباید در برابرشان ایستادگی كرد و سازش و مماشات با آنها، شبیه رفتاری كه طی چهار دهه با بنیادگرایی حاكم بر ایران اتخاد شده است، مناسبتر خواهد بود. و هدف دوم، مسلمان نمایی این تبهكاران با ترویج این دروغ پلید است كه گویا تغذیه كنندة این وحشیگریها، پایبندی آنها به «بنیادهای» دیانت اسلام است. بدین معنی كه مقابله با آن به معنی مقابله با نزدیك به دو میلیارد مسلمان جهان خواهد بود و به همین خاطر  ناممكن و نشدنی است.

2-         نظر به این اهداف، باید همگان هشیارانه و مسئولانه، با هر آنچه در راستای ترویج این دو هدف باشد، ایستادگی كنیم. شكست پذیری محتوم این اندیشه و دارو دسته های تبهكار را بهتر است امروز در چهرة الگوی اصلی و معاصر این گرایشهای جنایتكار تماشا كنیم كه همانا رژیم ملایان ایران است كه به خاطر ایستادگی مردم و اقوام تحت ستم ایران، به خصوص زنان و زحمتكشان و در كانون همگی آنها مقاومت سازمان یافتة مردم ایران، این ملایان كه با فرصت جویی از شرایط یك انقلاب مردمی و ضد دیكتاتوری ایران به قدرت رسیدند، به جای تثبیت و ریشه دوانیدن طی این مدت طولانی، روز به روز به نابودی و از هم گسیختگی و فروریختن به دست مردم و مقاومت مردمی نزدیك و نزدیكتر می شوند. این چنین، باید این ایمان و یقین را تقویت و ترویج كرد كه مقاومت و ایستادگی در برابر این موج سیاه جنایت پیشه درست ترین و تنها راه است. گو كه این تبهكاران به هر نام، نام به اصطلاح اسلام یا مبارزه با شیطانهای بزرگ و متوسط و سایزهای مختلف، برخاسته باشند. اینها در جهان معاصر و عصر بیداریهای انسانی و مقاومتهای پرشكوه در ایران، و دیگر ملتهای همجوار و منطقه، شانس ریشه دوانیدن و بقاء ندارند.

3-         نظر به اسلام نمایی و اشكال و شعارهای شبهه انگیزی كه این جنایتكاران به آنها دست می یازند، باید همگان به این مهم توجه كرده و همسو عمل كنیم كه حساب اسلام و این سوداگران مرگ و نیستی در اساس جداست. در این زمینه، به خصوص پیشروان مسلمان دارای مسئولیت ویژه هستند و رسالتشان بسی فراتر از محكوم كردن جنایتهای بنیادگرایان، بلكه همسویی كامل و مؤثر با مقاومتهای عینی و فعال در ایران و منطقه است. سكوت هیچ شخص و نهاد مسلمان در مقابل این جنایتها هرگز روا و بخشوده نیست و شخصیتها و مسلمانان مقیم كشورهای هدف، مانند فرانسه در حوادث این روزها، مسئولیتی فوری تر دارند. همچنانكه شخصیتها و موجودیتها در كشورهای هدف دایمی این تبهكاران، مانند كشور ما ایران یا سوریه و سایر كشورهای منطقه و آفریقایی و…

4-         در این میان، مهمترین و بلندمدت ترین اقدامهای روشنگرانه، بیان تفصیلی ارزشها و اهداف دین مبین اسلام است كه چگونه مطابق متن قرآن، و روش قطعی پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت محمد-ص، پایبند آزادی در انتخاب دیانت و عمل به موازین اسلام بوده و به دیانت و امنیت و حقوق دیگران احترام می گذاشته و شگفتا كه در حد نهی اهانت به بتهای بت پرستان در این زمینه اصرار می ورزیده است تا به حدی كه حتی بی عدالتی نسبت به دشمنان و زیاده روی در مقابله با تجاوزهای دشمنان را به صراحت و تكرار منع می كرده است. تعالیم مسلم و روشنی كه بیش از هر بینه و وسیلة دیگری روشن می كند كه انبوه كشورگشایان زوراندیش و قدرت پرست كه در قرون گذشته و یا عصر حاضر برای برپایی كاخهای قدرت و ستمكاری خویش دزدانه از پوش و ابزار اسلام بهره می جویند، تا كجا دروغگو و فریبكار بوده و كالای غش و دروغشان با بازخوانی و بازآموزی اصل اسلام تا كجا به آسانی از هم گسسته خواهد شد.

5-         در این میان، یك تهدید نباید هرگز از نظر دور داشته شود، تهدیدی كه در نوع خود در ردیف همصدایی و همكاری هرچند ناآگاهانه با همین موج خونبار ترور و وحشت است. شاخه های به ظاهر مختلف این تهدید جهانی و این نوع صدور تروریسم، در میان خویش، جدالی را نمایان می سازند و حتی گاه برضد همدیگر تبلیغات و عملیات می‌كنند. رژیم ملایان ایران كه مدل موفق این نوع تروریسم و صادركنندة علنی و متظاهر آن در منطقه است، وانمود می کند که در عراق با داعش درگیر است و داعش در اینجا و آنجا مسجدی یا حسینیه یی از شیعیان را به خون و آتش می كشد. حال آنكه جدا از همكاریهای جدی در میان بالاییهای این دو قطب، كه لااقل نمونه های آن در رابطة القاعده و داعش با ملایان ایران علنی شده و از اسرار شمرده نمی شود، خطرناكتر اینست كه دعوت هر دو تیره از بابت تهدید فعال صلح و امنیت جهانی و تاكتیكهایشان در این زمینه، با یكدیگر مو نمی زند. هردو به دنبال حاكمیتی ضدتاریخی هستند كه باید با زور و ترور بر همگان، مسلمان یا غیرمسلمان تحمیل شود، آنهم با «شریعت» و مقرراتی به طور مطلق ضد آزادی و هرگونه حقوق اولیه برای انسان، خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان. این نیت پلید مشترك را حتی در تاكتیك بسیار همپای همدیگر به پیش می برند. آیا دنیا و به خصوص پاریسی ها می توانند فراموش كنند كه همین پاریس توسط تروریستهای ملایان تهران بارها به خون كشیده شد و حتی فروشگاهها و اماكن عمومی آن با بمب طعمة آتش و انفجار شد؟

با ابراز مجدد همدردی عمیق با مردم فرانسه و وجدانهای جریحه دار بشری بر اثر امواج جنایتهای تیره و نابخشودنی داعش و شركا، باید با ایمان و همزبانی تأكید كنیم كه پایداری و مقاومت فعال و جامع در برابر این جنایتها و جنایتكاران لاجرم به پیروزی محتوم انسانیت و روشنایی بر وحشیگری و تاریكی راه خواهد برد.

زنده باد مقاومت همه جانبه و پایدار در برابر ستم و ستمكاران تبهكار.

كمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت

جلال گنجه ای

24آبان94 (15نوامبر2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا