سال ۱۳۹۵

ایران: ۱۷ اعدام در چهار روز شامل دست کم سه جوان زندانی

رژیم ضدبشری آخوندی ۱۷زندانی را در فاصله روزهای ۴ تا ۸ اردیبهشت (۲۳ تا ۲۷ آوریل) به دار آویخت. در روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت (۲۷ آوریل) ۶ زندانی به طور جمعی در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند. یكی از این زندانیان به نام میلاد مستخدم برای هفتمین بار به پای چوبه دار برده شده بود. این یك شیوه شناخته شده دژخیمان برای شکنجه روانی زندانیان است.

در روز ۷ اردیبهشت سه جوان ۲۲ تا ۳۰ساله در زندان مرکزی زاهدان و یك زندانی در زندان قزوین اعدام شدند. دو زندانی دیگر در روز ۵ اردیبهشت در زندان ساری به دار آویخته شدند. پنج زندانی نیز در روز ۴ اردیبهشت به صورت جمعی در زندان مرکزی زاهدان حلق آویز شدند.

بدین ترتیب شمار اعدامها از ابتدای آوریل به  ۵۲تن می رسد. هدف از این اعدامهای خودسرانه و جمعی تشدید فضای رعب و وحشت و جلوگیری از بروز انفجاری نارضایتی و انزجار مردم به ویژه جوانان از رژیم آخوندی است.

این اعدامها كه همزمان و بعد از سفر نخست وزیر ایتالیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا به تهران صورت گرفته نشان می دهد دیدار مقامات اروپایی از تهران نه تنها باعث بهبود حقوق بشر نشده بلكه این رژیم را در نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر تشجیع كرده است. مراودات اقتصادی و سیاسی با این رژیم هیچ مشروعیتی ندارد و باید به بهبود حقوق بشر و به ویژه توقف اعدامها مشروط شود.

مقاومت ایران از عموم مردم به ویژه جوانان دلیر ایران می خواهد در مقابل جنایتها و اعدامهای جمعی و روزمره این رژیم به پاخاسته و به همبستگی و همدردی با خانواده اعدام شدگان و زندانیان بپردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۷ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا