سال ۱۳۹۵

فاشیسم دینی حاكم بر ایران استادیوم ورزشی را به میدان اعدام تبدیل كرده است

فراخوان برای نجات جان ۱۳ زندانی در آستانه اعدام

رژیم ضدبشری آخوندی صبح  روز پنجشنبه اول مهر (۲۲سپتامبر) همزمان با شروع سال تحصیلی، یک زندانی را در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز در استان فارس به دار آویخت.

این گام جدیدی در جنایت و بیرحمی است كه فاشیسم دینی حاكم بر ایران ورزشگاه را نیز به میدان اعدام تبدیل كرده است. مقاومت ایران عموم ورزشكاران در سراسر ایران و همچنین ارگانها و فدراسیونهای ورزشی در سطح بین المللی را به محکوم کردن این رفتار ضد انسانی فرا می خواند.

همزمان دست کم ۱۳ زندانی در زندان گوهردشت برای اجرای حكم ضد انسانی اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند،  یکی از محکومان بیش از ۱۳ سال و بقیه نیز برای سالیان طولانی در انتظار حکم اعدام در زندان به سر برده اند.

مقاومت ایران مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به اقدام فوری برای نجات جان این زندانیان فرا می خواند.

اعدامهای جمعی و خودسرانه بخش اصلی استراتژی رژیمی است كه با نفرت و انزجار اكثریت قریب به اتفاق جامعه ایران مواجه است. سكوت در قبال جنایتهای چنین رژیمی در تعارض آشكار با ارزشها و پرنسیپهای جهان شمول حقوق بشر است. روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم باید به توقف اعدام مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مهر ۱۳۹۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا