سال ۱۳۹۸

وزارت اطلاعات: فعاليتهاي مجاهدين در آذربايجان شرقي گسترده تر و 60 تن دستگير شدند

چند روز پس از قدرتنمايي پوشالي وزير اطلاعات ملايان، مدير كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي روز گذشته (4 ارديبهشت 139۸) به صحنه آمد و گفت: ”در سال ۹۷ فعالیت مجاهدین در استان گسترده تر شده و برای سال ۹۸ نیز ماموریت هایی از قبیل جمع آوری اطلاعات را در دستور کار دارند. در سال گذشته مجاهدین با سوء استفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیش آمده  فعالیت های خود را گسترش دادند و ۶۰ نفر از عناصری که با سرپل های مجاهدین در ارتباط بودند، دستگیر شدند” و 50 نفر ديگر ”توجيه شدند”!.

روز 30 فروردين ۱۳۹۸ آخوند محمود علوي وزير اطلاعات رژيم آخوندي در يك قدرت نمايي پوشالي براي روحيه دادن به نيروهاي وارفته رژيم پس از نامگذاري ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران، مدعي شد كه وزارتخانه او با ”ريل گذاري” خامنه اي يك ”حماسه اطلاعاتي” خلق كرده و گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است.

دستگيريهاي سال ۱۳97 كه دژخيمان اطلاعات آخوندها براي قدرت نمايي پياپي به آن اعتراف ميكنند بسيار بيشتر بوده است و رژيم آخوندي بايد اسامي و مشخصات همه آنها را اعلام و به حقوق آنها طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيونهاي بين المللي گردن بگذارد.

در يك تحول ديگر رژيم ضد بشري آخوندي طي هفته هاي اخير شمار زيادي از جوانان استان خوزستان بخصوص هموطنان عرب را دستگير كرده تا بدنبال سيل ويرانگر در اين استان، از شكل گيري و گسترش اعتراضات ضد حكومتي جلوگيري كند.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، بار ديگر خواستار اقدام فوري دبيركل ملل متحد، كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي دستگير شدگان و تعيين هيئت هايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي شد.

دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 ارديبهشت 1398( 25آوريل 2019)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا