سال ۱۳۹۸

ادامه اعتراض كارگران آذرآب، بستن خط آهن سراسري و شليك گاز اشك آور به سوي آنان

روز یکشنبه 28مهر 1398، کارگران شرکت آذرآب براي دوازدهمين روز متوالي برغم تهديدهاي مستمر و تدابير سركوبگرانه به اعتراضات و تظاهرات خود ادامه دادند. كارگران خشمگين در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات حقه شان راه آهن تهران – اهواز را مسدود كردند.

نيروهاي سركوبگر به تجمع كارگران معترض يورش برده و با شليك گاز اشك آور در صدد متفرق كردن آنها بر آمدند و شماري از كارگران را دستگير كردند.

از شروع دور جديد اعتراض كارگران آذرآب شماری از کارگران معترض، توسط ارگانهاي اطلاعاتي و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به كارگران شجاع و مقاوم آذرآب اراك درود فرستاد و از عموم مردم اراک بخصوص جوانان شورشگر خواست به پشتيباني از کارگران معترض برخيزند. وي سازمان بين المللي كار و سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري و عموم مدافعان حقوق كارگران را به محكوم كردن سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي و حمايت از حقوق كارگران ايران فراخواند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

28مهر 1398 (20اكتبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا