سال ۱۳۹۹

اطلاعیه شورای ملی مقاومت :فراخوان به بازديد هيات بين المللي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم آخوندي و ديدار با زندانيان قيام

 

زندانيان قيام در شکنجه گاههاي مخوف  اطلاعات، سپاه و نيروي انتظامي

زندان عبرت سپاه در شيراز يك شكنجه گاه قرون‌وسطایی

فراخوان به بازديد هيات بين المللي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم آخوندي و ديدار با زندانيان قيام  

دژخيمان رژيم آخوندي علاوه بر شكنجه و اذيت و آزار دستگير شدگان قيام در زندانهايي مانند گوهردشت، اوين، تهران بزرگ و …

 

آنها را قبل از انتقال به اين زندانها در بازداشتگاههاي موقت و مخفي وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي مانند پلیس امنیت گیشا، پلیس امنیت اسلامشهر، پلیس امنیت نیلوفر و پلیس امنیت شهریار بشدت مورد شكنجه قرار داده اند.

زندان عبرت شيراز يك شكنجه گاه مخوف است كه صدها زنداني قيام توسط اطلاعات سپاه در آن شكنجه ميشوند. 

پليس امنيت گيشا

۱. يك زنداني بنام الف- م پس از دستگيري ابتدا در پلیس امنیت نیلوفر با شوکر و باتوم بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سپس دستانش را از پشت به صندلی بسته و به شدت كتك زدند. در مرحله بعد دستهایش را از پشت با دستبند بسته او را روی زمین خوابانده و با پا روی قفسه سینه اش ايستادند. او را تهدید به تجاوز کردند و گفتند که اگر آنچه که ما میخواهیم را اعتراف نکنی و ننويسي اين شكنجه ها را افزايش ميدهيم.

اين زنداني سپس به پلیس امنیت گیشا منتقل شد. در اين محل زنداني را زیر يك میز كوچك به زور جا داده و ساعتها او را به حالت مچاله نگه داشته و با مشت و لگد و با باتون مورد ضرب و شتم قرار دادند. اين يك شكنجه روتين در پليس امنيت گيشا در مورد بازداشتي هاي سياسي است. همزمان با فحاشي و كلمات ركيك در صدد در هم شكستن او بر آمدند. اين شكنجه ها بارها تكرار شد و دژخيمان از زنداني ميخواستند اعترافات دروغ بكند. وقتی زنداني امتناع كرد شكنجه با كابل شروع شد. سردژخيم امین ناصری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب اين زنداني را قبل از اينكه به دادگاه ببرند شخصا با شوكر شكنجه كرد و به او گفت اگر اعتراف نكني، ۱۰ بار اعدام برایت صادر می کنیم.

۲. يك زنداني بنام ك-ج را در پلیس امنیت گیشا درحالیکه به شوفاژ بسته شده بود با ضربات لوله آب مورد شكنجه قراردادند. او را زیر میز مچاله كرده و در همان وضعیت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در يك روش ديگر، در حاليكه همه لباسهاي اين زنداني را در آورده بودند، مچ دو دست او را به مچ دو پایش زنجیر کرده و در همین حالت او را ساعتها با كابل و مشت و لگد و باتوم شكنجه ميكردند. بعد از چند روز در حاليكه زنداني را در صندلی عقب خودرو خوابانده و سه نفر با پا روی او ايستاده بودند، تحویل اطلاعات سپاه دادند. اين زنداني شاهد شكنجه شمار زيادي از بازداشت شدگان با شوكر و همچنین شاهد تجاوز به چند جوان بازداشتی در پليس امنيت گيشا بوده است.

۳. زنداني به نام ش- ن در پلیس امنیت گیشا در حالی که پابند فلزی به پایش بسته بودند با ضربات مشت و لگد و باتون تحت شكنجه قرار گرفت. بازجو با لگد آنقدر روی پابند فلزی كوبيد که استخوان پایش شكست و بعد از گذشت ده ماه هنوز در گچ است.

۴. زنداني ج- ب توسط پلیس امنیت گیشا دستگير شد. از پشت دستانش را بستند و از بالابر آویزان کردند و در همان حالت با شوکر و باتوم او را شكنجه ميكردند. پليس امنيت گيشا نظير اداره آگاهي شاپور يك مركز مخوف بازداشت و شكنجه است 

پليس امنيت شهريار

۵. زنداني الف- م‌ در پلیس امنیت شهریار با ضربات شلاق های ساچمه ای (شلنگ آب كه با ساچمه پرشده است) به سر و صورت و تمامي بدنش مورد شكنجه قرار گرفت و دست كم۵۰ ضربه با این شلاق دردآور به كف پايش زدند. ف-م و س- م نيز در پلیس امنیت شهریار با همين شلاقهای ساچمه ای و باتوم شكنجه شدند. ح-ر  و م- ع توسط پلیس امنیت اسلامشهر دستگیر شده بودند با همين روش و با چشم‌بند ساعتها مورد شكنجه قرار گرفتند. 

بازداشتگاههاي اطلاعات سپاه

۶. م-ع توسط‌ اطلاعات سپاه دستگير و به یک سوله بی نام و نشان منتقل شد و دو روز پشت سر هم او را با باتوم و ضربات شوکر به نقاط حساس بدن كه بسيار دردآور است شكنجه كردند.

ج- الف توسط اطلاعات سپاه دستگير شد. وی را در یک سالن ورزشی یک هفته با شوکر و باتوم شکنجه كردند. تمام مدت لباس به تن نداشت و با شوکر به نقاط حساس بدنش ضربه می زدند. يك زنداني ديگر بنام م-س را نيز در همان سوله، درحالیکه لباسي به تن نداشت با شوکر و باتوم شكنجه ميكردند. 

اعدام مصنوعي

۷. اعدام مصنوعي شكنجه‌ايست كه اطلاعات سپاه در مورد بسياري از زندانیان قيام آبان اعمال ميكند. براي برخي نيز صحنه پرتاب از بلندی ترتيب ميدهد.

براي م. الف از بازداشت شدگان قيام دو بار صحنه اعدام مصنوعي ترتيب دادند. يك بار او را در صندوق عقب ماشین گذاشته و به محل ديگري منتقل كردند پس از بیرون آوردن از او خواستند که شهادتين بگوید و آماده اعدام شود. آنگاه در کنار گوش و اطراف او شلیک کردند.

در برخي موارد یک آخوند را مي برند تا به زنداني بگويد قبل از اعدام شهادتین بگويد و اگر وصيتي دارد بكند. در یک مورد به زندانی غذا ندادند و گفتند که تو امشب اعدام می شوی سپس به او دستبند زده از سلول بیرون بردند.

 ع-ر در بند ۲۴۰ اوین با چشم بسته بشدت مورد شکنجه قرار گرفت. سپس او را به محل ديگري بردند و گفتند وصيت بكن چون الان ميخواهيم ترا اعدام می کنیم. همه صحنه براي اعدام چيده شده بود. چهارپایه زیر پای زنداني گذاشتند و ساعتها اين شکنجه رواني را ادامه دادند. 

شكنجه كودکان و نوجوانان

۸. در ميان بازداشت شدگان قيام ۹۸ شمار زيادي كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال به چشم ميخورد كه شديدا شكنجه شده اند. از جمله الف – ك را با شوکر، باتوم و شلاق شكنجه كردند و ناخنش را کشیدند. الف – م زنداني ديگري است که کمتر از ۱۸ سال داشت و با شوكر شديدا شكنجه شده بود. شماري از بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ بارها مورد تجاوز قرار گرفته اند. يك روش ديگر شكنجه اينست كه آب سرد در كف سلول باز ميكنند و زندانی روزها در همین وضعیت در سلول باقی می‌ماند و دچار پا درد و کمر درد و عوارض وخيم ديگر می‌شود. 

زندان زير زمين در شيراز، اطلاعات سپاه (موسوم به عبرت)

۹. اطلاعات سپاه شيراز، زندانيان قيام را در زندان عبرت وحشیانه‌ شکنجه ميكند و بیرحم ترین زندانبانان را در آنجا به خدمت گرفته‌است. زندانبانان در اين بند، يكديگر را با القابي مانند جلال چپ دست، مجید کافر و حسین بی ناموس صدا می زنند. يكي از همين دژخيمان در سردر بند نوشته بود:‌ «‌اینجا خدا وجود ندارد». شهيد نويد افكاري و برادرانش در اين بند زنداني بودند.

۱۰. در قیام آبان ۹۸ کلیه بازداشتی‌های مجروح را از بیمارستان به این زندان منتقل کردند. تعداد زندانیان بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر است كه در سلول های کثیفي بسر مي برند. ما بازاي هر نفر يك متر مربع جا وجود دارد. زندانيان حق صحبت با يكديگر ندارند و اگر كلمه اي بين آنها رد و بدل شود، تنبيه ميشوند. قطع غذا به مدت يك هفته، يك نمونه تنبيه است. زندانيان ازطريق دوربينهاي مدار بسته مستمرا كنترل ميشوند. در زندان عبرت از بهداشت و رسیدگی هاي پزشكي خبری نیست. زندانی برای حمام کردن در زمستان باید با آب سرد در حیاط زندان استحمام کند. در این بند زندانی از تماس تلفنی محروم است.

۱۱. زندانیان در اين زندان با چشم بسته مورد شکنجه قرار می گيرند. زندانی را از سقف آویزان کرده و با کابل بر دست و پا و انگشتان وی می‌زنند. در بسياري موارد انگشتان زندانی ميشكند. يك شكنجه ديگر لخت کردن زندانی و گذاشتن او زیر آفتاب سوزان يا درسرماي شديد است. بسياري از بازداشت شدگان آبان ۹۸ پس از شكنجه هاي وحشيانه بدون هیچگونه رسیدگی رها شده و پاي برخي از آنها كه در اثر شكنجه مجروح شده بود دچار عفونت شد. ناخن برخي از زندانيان قيام را كشيدند. سه تن از دستگير شدگان قيام آبان در اين زندان زير شكنجه به شهادت رسيدند.

۱۲. زندانیان اعدامی را شب قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی به نام «ارشاد» منتقل می کنند. عوامل و کارگزاران رژیم بشدت مراقب هستند تا اسامی و مشخصات زندانیانی که در زندان عبرت هستند، به بیرون درز پیدا نکند و بدست نهادها و ارگانهای بین المللی نرسد.

مقاومت ايران بار ديگر دبيركل ملل متحد، شورا و كميسر عالي حقوق بشر و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي زندانيان قيام كه در معرض شكنجه و اعدام قرار دارند، فرا ميخواند و بر ضرورت بازديد يك هيات بين‌المللي از زندانها و بازداشتگاههاي رژيم آخوندي و ديدار با زندانيان قيام تاكيد ميكند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹ شهريور ۱۳۹۹(۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا