اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

سخنرانی های اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت – اورسوراواز – فروردین -۱۴۰۰

 سخنرانی های اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت – اورسوراواز – فروردین -۱۴۰۰   

 

 

 

 

 اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت – اورسوراواز – فروردین -۱۴۰۰ – سخنرانی خانم مریم رجوی     

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر منوچهر هزارخانی، پهلوان مسلم اسکندرفیلابی، دکتر صالح رجوی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد جلال گنجه ای، ابراهیم مازندرانی و دکتر محمدعلی شیخی

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی فلور صدودی، پرویز خزایی، سونا صمصامی، دکتر سنابرق زاهدی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی مهدی ابریشمچی، حمید عظیمی و مهدی سامع

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمد محدثین، عزیزالله پاکنژاد و رضا اولیا

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر صوفی سعیدی، نصرالله اسماعیل زاده، استاد محمد شمس

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد عبدالعلی معصومی، نسرین سیفی و سرگرد خلبان حسین اسکندریان

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی امیر آرام، اصغر ادیبی و گیسو شاکری

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر حمیدرضا طاهرزاده، دکتر منشور وارسته، بهرام مودت

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی حسین فرشید ، دکتر حسین جهانسوز و کاک بابا شیخ حسینی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمدعلی توحیدی، فریدون ژورک و زینت میرهاشمی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی منوچهر ارسطوپور، رحمان کریمی و محمد قربانی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور حسین سعیدیان، دکتر سینا دشتی، مهرداد هرسینی

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری و دکتر خسرو شهریاری

 

 

اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ قسمت پایانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا