اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

استقبال خانم مريم رجوي از نامگذاري و تحريم سركردگان جنايتكار رژيم

خانم مريم رجوي از نامگذاري و تحريم سركردگان جنايتكار رژيم استقبال كرد و

بر ضرورت ليست گذاري تماميت سپاه و اطلاعات آخوندها و محاكمه  و اخراج مزدوران آنها تأكيد كرد

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از نام گذاري و تحريم ۸تن از سركردگان سپاه پاسداران و بسيج ضد مردمي و نيروي سركوبگر انتظامي و كساني كه فرمان شليك به معترضان را در قيام آبان ۱۳۹۸ صادر كرده اند، از سوي اتحاديه اروپا استقبال نمود و گفت مقاومت ايران پيوسته تاكيد كرده است قاطعيت تنها زبان قابل فهم براي آخوندهاي حاكم بر ايران است. او بار ديگر بر ضرورت ليست گذاري تماميت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران و محاكمه و اخراج عوامل و مزدوران آنها و ابطال تابعيت و پناهندگي احتمالي اين مزدوران در اروپا تأكيد كرد. بر حسب همه تجارب ۴۰ ساله آنها پناهندگان سياسي يا شهروندان عادي نيستند بلكه كاربران و جاسوسها و تروريستهاي نيروي قدس و اطلاعات آخوندها هستند. شايان يادآوري است كه فرمان سركوب خونين قيام آبان ۱۳۹۸ و كشتار دست كم ۱۵۰۰ تن از معترضان مستقيما از سوي خامنه اي ولي فقيه رژيم آخوندي صادر شده بود.

 

اتحاديه اروپا امروز، پاسدار سرلشكر حسين سلامي سركرده سپاه پاسداران، پاسدار سرتيپ حسين اشتري سركرده نيروي انتظامي، پاسدار سرتيپ غلامرضا سليماني سركرده بسيج مستضعفان، پاسدار سرتيپ محمد پاكپور سركرده نيروي زميني سپاه پاسداران، پاسدار سرتيپ حسن كرمي سركرده يكان هاي ويژه نيروي انتظامي، غلامرضا ضيايي رئيس سابق زندان اوين، پاسدار سرتيپ حسن شهسوار سركرده سپاه خوزستان و ليلا واثقي فرماندار شهر قدس در استان تهران را كه فرمان شليك به معترضان در قيام آبان ۱۳۹۸ داده اند را به ليست تروريستي و تحريمهاي خود اضافه نمود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (۱۲ آوریل ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا