اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اذعان رژيم آخوندي به واقعي بودن تصاوير دردناك و ضدانساني برخي دوربين هاي هك شده در اوين

فراخوان خانم مريم رجوي به ملل متحد براي بازديد از زندانها و ارجاع پرونده جنايات رژيم به شوراي امنيت

سه روز پس از انتشار تصاوير برخي دوربين‌هاي هك شده در زندان اوين در شبكه‌هاي اجتماعي كه گوشه اي از رفتار دردناك و ضدانساني دژخيمان خامنه‌اي با زندانيان بي دفاع را نشان ميدهد، سردژخيمي بنام حاج محمدي رئيس سازمان زندانهاي رژيم، ناگزير به واقعي بودن اين تصاوير اذعان كرد. اما در منتهاي وقاحت به عذرخواهي از خامنه‌اي و زندانبانان پرداخت و آنان را «زندانبانان شريف» لقب داد.

قبول مسئوليت و عذرخواهي توسط يك مهرة دست چندم، تلاش مذبوخانه براي دربردن خامنه اي و رئيسي و اژه‌اي رئيس قضاييه آخوندهاست. همه كساني كه زندانهاي فاشيسم ديني را تجربه كرده اند ميدانند كه اين تصاوير دردناك جزء بسيار كوچكي از شكنجه هاي وحشيانه در باره بيش از نيم ميليون زنداني سياسي در چهاردهه گذشته است كه ۱۲۰ هزار نفر از آنها اعدام شده اند.

 

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بار ديگر از دبيركل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر خواست به فوريت براي بازديد از زندانهاي رژيم ايران و ملاقات با زندانيان به ويژه زندانيان سياسي اقدام كنند. زندان در رژيم ايران هيچ معنايي جز شكنجه‌گاه و قتلگاه ندارد. زندانيان بايد از حق حيات و ممنوعيت از شكنجه و برخورداري از خدمات پزشكي به ويژه در سونامي كرونا برخوردار شوند. زندانيان حداقل به طور موقت بايد آزاد شوند. وي افزود پرونده نقض وحشتناك و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به خصوص پرونده رفتار رژيم در زندانها بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود. سردمداران رژيم بايد به خاطر ۴ دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار بگيرند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲ شهريور۱۴۰۰ (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا