آویزان كردن اجساد اهل تسنن از تیرهای چراغ برق و پلها در بعقوبه و خالص توسط هادی عامری مزدور رژیم آخوندها به منظور ایجاد رعب و وحشت

دکمه بازگشت به بالا