افزایش قیمت نان، افزایش تورم و گرانی و تشدید فقر و محرومیت كارگران و اقشار كم در آمد را به دنبال خواهد داشت

دکمه بازگشت به بالا