به دنبال مرگ اندوهبار یك پناهنجوی ایرانی در ژاپن مقاومت ایران مسئولیت دولت ژاپن را در حفاظت از پناهندگان و اجرای معاهدات مربوطه یادآوری می‌كند

دکمه بازگشت به بالا