تحریمهای جدید علیه آخوندها و نامگذاری تروریستی پاسداران یك قدم ضروری در راستای درست است كه باید با قدمهای دیگر تكمیل شود

دکمه بازگشت به بالا