خانم رجوی به تجمعهای اعتراضی معلمان درود فرستاد و خواستار همبستگی دانش آموزان و جوانان كشور شد

دکمه بازگشت به بالا