خانم رجوی به هموطنان بپاخاسته آذری درود فرستاد و اهانت به آنان را اهانت به عموم مردم ایران توصیف كرد

دکمه بازگشت به بالا