خانم رجوی جامعه جهانی را به محكومیت یورش به زندان اوین فرا می‌خواند و از جوانان تهران می خواهد به همبستگی با زندانیان و خانواده هایشان برخیزند

دکمه بازگشت به بالا