در درون این رژیم هیچ راه حلی نیست و بار دیگر حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم ثابت شد

دکمه بازگشت به بالا