روحانی اعدامهای ضد انسانی را «قانون خدا» و «قانون مردم» توصیف كرد

دکمه بازگشت به بالا