روز دوشنبه ۲۷ سپتامبر نیروهای عراقی در یک اقدام خصمانه یکی از نقاط اتصال و تقسیم سیستم تلفن داخلی اشرف را که از سالها پیش با هزینه ساکنان خریداری و نصب شده است

دکمه بازگشت به بالا