شكنجه روانی 40 روزه ساكنان لیبرتی با بلندگوهای قوی و نوحه های رژیم آخوندی به فارسی و عربی

دکمه بازگشت به بالا