فتواهای مسخره خامنه ای مبنی بر وجوب شركت در انتخابات دروحشت از تحریم عموم مردم

دکمه بازگشت به بالا