كارزار گسترده مردم نور برای جلوگیری از اعدام یك جوان 26 ساله و ابراز شادمانی از نجات او مبین انزجار عموم مردم ایران از قوانین و احكام ضد انسانی رژیم آخوندی است

دکمه بازگشت به بالا