كمیسیون خارجه: سردمداران رژیم آخوندی با استفاده از سیاست مماشات غرب و برای سرپوش بر بحرانهای مرگبار به صدور تروریسم و بنیادگرایی و دست اندازی به كشورهای منطقه اذعان می كنند

دکمه بازگشت به بالا