كمیسیون ورزش: سكوت خامنه اى و روحانى و سران رژیم در برابر جنایات اسید پاشى دلیل دست داشتن آنها در این جنایات است

دکمه بازگشت به بالا